Bases del concurs

El diari LASPROVINCIAS (Federico Domenech S.A) posa en marxa el projecte Jóvens Talents Musicals a Escena entre juny i desembre del 2019, com a organitzador del mateix. El projecte compta amb el patrocini Bankia.

 1. Article – PARTICIPANTS

1.1 -Podran participar en aquest concurs totes les persones que estiguen realitzant en l’actualitat estudis musicals, matriculats/des en qualsevol Conservatori de Música o Centre autoritzat d’Ensenyances de grau professional i grau superior o en escola de música homologada dins de la Comunitat Valenciana.

1.2.- Aquells participants que no complisquen la majoria d’edat, hauran de realitzar la inscripció a través del pare/mare o tutor legal facilitant la informació que es requereix en els camps d’inscripció i amb l’acceptació de les bases del concurs.

 1. Article – CATEGORIES

S’estableixen 2 categories en funció del nivell dels participants en els seus estudis de música en l’actualitat:

 • Grau professional
 • Grau superior
 1. Article– INSCRIPCIÓ I PARTICIPACIÓ GRATUÏTES

 

La inscripció al concurs s’efectuarà de manera gratuïta e individual i només a través de la plataforma online https://talentos-musicales.lasprovincias.es

El participant haurà de registrar-se completant els camps requerits en la plataforma. La inscripció en cas de no complir amb la majoria d’edat, la realizarà obligatòriament el pare/mare o tutor acceptant les bases i els drets d’explotació i difusió de continguts gràfics i audiovisuals per part de l’organització.

Una vegada realitzada la inscripció, el ja usuari haurà de pujar un vídeo seu tocant una peça musical d’un màxim de 2´ sense acompanyament orquestal.

 1. Article  – DATES DEL PROJECTE

Les dates per fases del projecte són:

 • Del 1 de juny al 31 de agost de 2019 – Fase d’inscripció de participants i pujada de vídeos.
 • Del 15 de juliol al 15 d’octubre de 2019 – Fase de votació popular on line.
 • Del 16 d’octubre al 1 de novembre de 2019 – Fase de valoració del jurat professional triat per l’organització.

Celebració del concert final del projecte. – Data a determinar entre desembre de 2019 i febrer de 2020.

* El Concert Final serà dut a terme per aquells/es premiats/des que el Jurat ha seleccionat prèviament. La data de celebració es comunicarà als triats amb antelació per a la selecció de peces, assajos i supervisió necessàries per al correcte funcionament del mateix.

 

 1. Article – TIPUS DE JURAT Y VOTACIÓ

S’estableixen per al present projecte dos grups de guanyadors:

Guanyadors de la votació del Jurat Popular (universal): seran triats per la votació oberta del públic en general en la web. Resultaran guanyadors els 3 vídeos més votats i seran premiats amb un xec per valor de 200 €. El sistema de votació online permetrà que cada 24 hores, cada usuari puga votar fins a un màxim de 10 vídeos distints. S’introduirà un mecanisme de “Captcha”per a evitar la votació massiva. L’organització es reserva el dret de desqualificar per a este premi a qualsevol dels participants si sospita d’un ús fraudulent de la ferramenta.”

Guanyadors de la votació del Jurat Professional:  Seleccionats per el jurat professional,  participaran en el concert final. El Jurat professional del concurs estarà format per professionals en ensenyança musical i membres de l’organització.  Es triaran 30 guanyadors, que a més de participar en l’actuació final, rebran un xec de 200 €.

 

 1. Article  – CESSIÓ DE DRETS I DIFUSIÓ DE CONTINGUTS

6.1 Els concursants o els seus representants legals reconeixen i accepten expressament que, respecte als vídeos realitzats com a conseqüència de la seua participació en el concurs Jóvens Talents Musicals a Escena, o sobre les imatges o vídeos que es produïsquen com a resultat de l’actuació final, estos s’han produït automàticament a favor de LASPROVINCIAS (FEDERICO DOMENECH S.A). Una cessió en exclusiva de tots els drets d’explotació sobre les mateixes  (i, en particular, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació) en les condicions referides en el paràgraf següent.

6.2 La cessió dels drets d’explotació a favor de LASPROVINCIAS (FEDERICO DOMENECH S.A.) sobre els dits vídeos o fotografies es produirà per tot el temps que tals drets substituisquen d’acord amb el que preveu la legislació de propietat intel.lectual en cada moment vigent, amb un abast territorial il.limitat i per a la seua explotació a través de qualsevol suport i/o medi de difusió, periòdic o no, com ara, RRSS, a mode enunciatiu, valles, premsa escrita, ràdio, televisió, difusió per Internet o qualsevol altre tipus de reds informàtiques, etc. Així mateix, el medi podrà cedir la difusió de aquests arxius d’àudio i vídeo de manera directa o indirecta a qualsevol empresa o a tercers vinculats o no a LES PROVÍNCIES.

 

 1. Article – PROTECCIÓ DE DADES

D’acord amb el nou Reglament Europeu de tractament de dades i a la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, LASPROVINCIAS (Federico Domenenech S.A), com a responsable del tractament de les dades personals demanats en ocasió del present concurs, informa de que els mateixos seran inclosos en un fitxer de dades de caràcter personal als fins del present concurs. Es garanteix l’exercici per l’interessat dels seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes que preveu la dita Llei.

Per a qualsevol consulta pot contactar amb nosaltres en: organizacion.eventos@lasprovincias.es